O Nama

Udruženje “Pedagoško društvo informatičara Srbije” je strukovno udruženje, osnovano 2007. godine radi ostvarivanja ciljeva u oblasti popularizacije i razvoja primene informatičkih tehnologija u obrazovanju, kao i u oblastima stručnog usavršavanja nastavnika za korišćenje informacionih tehnologija u obrazovanju.
Ciljevi osivanja udruženja istaknuti su u Statutu udruženja i prevashodno podrazumevaju sledeće zadatke:
  • doprinos razvoju informatičke nauke, njene primene i popularizacije,
  • podsticanje i pomoć kod naučnog i stručnog usavršavanja i rada svojih članova,
  • razvoj nastave informatike i računarstva u osnovnim školama, u srednjim školama, na višim školama i na fakultetima i doprinosi unapređenju te nastave,
  • otkrivanje, negovanjanje i razvijanje obdarenih mladih informatičara i programera,
  • zaštita statusa i prava svojih članova kroz odgovarajuće organizacione forme.

Radi ostvarenja postavljenih ciljeva Udruženje preduzima raznolike aktivnosti među kojima se mogu istaći:

  • organizacija periodičnih skupova i sastanaka na kojima se prikazuju naučni, stručni i pedagoški radovi i referati o raznim problemima informatičkih i računarskih nauka i njihovih primena,
  • izdavanje časopisa i drugih publikacija u oblasti informatičkih i računarskih nauka,
  • organizovanje raznih vidova vannastavnih aktivnosti za mlade informatičare i programere (takmičenja, letnjih i zimskih škola, ciklusa predavanja i sl.),
  • saradnja sa naučnim i obrazovnim institucijama za informatiku i računarstvo, odgovarajućim prosvetno-pedagoškim institucijama i drugim radnim i društvenim organizacijama,
  • saradnja sa Školskim upravama i drugim državnim organima, saradnja sa srodnim društvima na teritoriji Srbije, kao i u drugim zemljama, sa sindikatima, komorama i sličnim organizacijama prosvetnih radnika.

U cilju ostvarivanja zajedničkih potreba i interesa u Udruženju se donose programi i planovi rada, pomaže i podstiče stvaralaštvo.
Udruženje ostvaruje saradnju sa stručnim i naučnim organizacijama u cilju uspešnijeg i potpunijeg ostvarivanja postavljenih ciljeva i zadataka.
Redovni član Udruženja može postati svaki građanin Srbije koji se bavi obrazovanjem, koji je diplomirao informatiku ili računarstvo na višoj ili visokoj školi ili se bavi informatičkim ili računarskim naukama, profesionalno u okviru sekcije ili na neki drugi način.