Stručno predavanje: Softversko inženjerstvo i primene

Home / Aktuelnosti / Stručno predavanje: Softversko inženjerstvo i primene

STRUČNA PREDAVANJA

NIŠ, 21.04.2018.

OBLAST: Softversko inženjerstvo i primene

  1. Visoke tehnologije u praksi: Precizna poljoprivreda dr Đorđe Obradović
  2. Šta je DevOps i kako postati DevOps inženjer dr Zora Konjović

Visoke tehnologije u praksi: Precizna poljoprivreda

O predavanju:  Ovo predavanje se bavi primenom visokih tehnologija, posebno informacionih tehnologija  u poljoprivrednoj proizvodnji. U njemu će biti sažeto prikazani problemi koje treba rešavati da bi se kontrolisao kvalitet i povećao prinos ratarskih proizvoda kao i tehnologije koje se za te namene koriste.  Oblasti kojima je posvećena posebna pažnja su navigacione tehnologije, senzorske tehnologije i primena tehnika računarske inteligencije u radu sa velikim količinama nedovoljno preciznih podataka. Posebno, biće prikazana konkretna visoko-tehnološka hardversko-softverska rešenja, koja je razvio sam predavač, namenjena povrtarskoj i voćarskoj proizvodnji koja se već koriste u praksi.

O predavaču: Prof. Dr Đorđe Obradović je završio Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, smer računarstvo i automatika. Na istom fakultetu je magistrirao iz oblasti robotike i doktorirao iz oblast upravljanja geo-prostornim objektima i procesima u uslovima neodređenosti. Pre dolaska na Univerzitet Singidunum bio je u zvanju docenta za oblast primenjene računarske nauke i informatika na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Sada je vanredni profesor na Univerzitetu Singidunum za oblast Softversko inženjerstvo. Na Univerzitetu Singidunum predaje predmete iz oblasti programiranja, web baziranih aplikacija i sistema i računarske inteligencije. Njegova naučna interesovanja obuhvataju metode i tehnike računarske inteligencije, posebno fazi pristup i mašinsko učenje, geo-lokacijski bazirane servise i razvoj inteligentnih softverskih sistema.

Šta je DevOps i kako postati DevOps inženjer

O peredavanju:  Ovo predavanje se bavi DevOps praksom softverskog inženjerstva. U njemu će biti date osnovne karakteristike DevOps pokreta, sažeto prikazani proces razvoja i operativnog rada savremenog softvera, prikazan DevOps ciklus i znanja koja su potrebna za primenu DevOps prakse softverskog inženjerstva. Biće prikazan pogled kompanije IBM na DevOps praksu za hibridni klaud kao najizgledniju platformu budućnosti za isporuku softvera. Na kraju, biće prikazani predmeti i način izvođenja nastave kojima se ta znanja stiču kroz studijski program Softversko i informaciono inženjerstvo na Univerzitetu Singidunum.

O predavaču: Prof. Dr Zora Konjović je završila Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu,  smer matematika. Na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu je magistrirala i doktorirala iz oblasti robotika. Pre dolaska na Univerzitet Singidunum bla je u zvanju redovnog profesora za oblast primenjene računarske nauke i informatika na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i obavljala je dužnost šefa katedre za informatiku. Sada je u zvanju redovnog profesora na Univerzitetu Singidunum za oblast Informatika i računarstvo. Na Univerzitetu Singidunum obavlja dužnost Koordinatora Centra Novi Sad i savetnika za oblast softversko inženjerstvo. Naučna interesovanja prof. Konjović obuhvataju metode i tehnike softverskog inženjerstva i veštačke inteligencije sa posebnim naglaskom na semantičkim tehnologijama i mašinskom učenju i njihovoj primeni u razvoju inteligentnog softvera.

Izvor: Univerzitet Singidunum

Ostavite odgovor